slovenské obliečky, obliečky v krásnych designoch - adelafilipp.sk

 

bambusové uteráky, bambusové osušky

 

 

 

 

sťažnosti a podnety zamestnancov Áčko.sk

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom
 

Podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe vydanej Smernice určujúcej zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

v podmienkach Áčko, a.s.Ružomberok, IČO: 31577148

zodpovednou osobou zamestnávateľa Áčko, a.s. IČO: 31577148 na preverovanie a evidovanie podnetov od zamestnancov je poverená osoba SOŇA BAČKOROVÁ - ekonomické oddelenie.

 

Podnety na prešetrenie môžu zamestnanci firmy Áčko, a.s. podať:

- osobne ústne

- písomne poštou na adresu: Áčko, a.s., Textilná 19, 034 01 Ružomberok

- e-mailom 24 hodín denne na adresu: grznarova@acko.sk