Menu

Obchodné podmienky

Článok I.

Základné ustanovenia obchodných podmienok

 

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinností strán kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ÁČKO, a. s., so sídlom Textilná 19, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 577 148, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, na vložke č. 151/L a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho www.acko.sk.

 

2. Kontaktné a iné údaje predávajúceho:

e-mail: obchod@acko.sk

telefón: +421 903 531 427

korešpondenčná adresa: Textilná 19, Ružomberok 034 01

DIČ: 2020430489

IČ DPH: SK2020430489

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

číslo účtu: 1254696655/0200

číslo účtu v tvare IBAN: SK56 0200 0000 0012 5469 6655

BIC: SUBASKBX

poskytovanie e-shopového riešenia: BiznisWeb, s. r. o.

 

3. Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: za@soi.sk

 

4. Kupujúcim sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Článok II

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

1. Predávajúci má najmä tieto povinnosti:

    a) dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite, lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, a
    b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v slovenskom jazyku, daňový doklad, etc.). 

2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Kupujúci má najmä nasledujúce povinnosti:

     a) prevziať tovar, a

     b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu včas vrátane nákladov na doručenie tovaru. 

4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, lehote a mieste dohodnutom stranami zmluvy.

 

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Tento návrh je vo forme kupujúcim vyplneného objednávkového formulára. 

2. Objednávkový formulár vyplní kupujúci takým spôsobom, že si vyberie z ponuky e-shopu tovar, ten následne vloží do košíka, vyplní požadované údaje a zvolí si možnosť dopravy a platby.

3. Objednávkový formulár kupujúci odošle kliknutím na „Objednávka s povinnosťou platby“. Momentom odoslania objednávkového formuláru sa tento návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy stáva zo strany kupujúceho záväzný.

4. Predávajúci obratom potvrdí prijatie návrhu – objednávky prostredníctvom elektronickej správy (email), v ktorej predmete bude uvedené „Vaša acko.sk objednávka bola prijatá.“. Toto potvrdenie sa nepovažuje za záväzné akceptovanie návrhu. 

5. Záväzné akceptovanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy uskutoční predávajúci najneskôr v nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky. Záväzné akceptovanie návrhu bude vykonané po overení dostupnosti tovaru prostredníctvom elektronickej správy (email) s predmetom: „Vaša acko.sk objednávka bola záväzne akceptovaná." 

6. Súčasťou elektronickej správy (email), ktorou sa kupujúcemu oznamuje záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, je: 

-       elektronická kópia aktuálnych obchodných podmienok (vrátane reklamačného poriadku), 

-       formulár na uplatnenie reklamácie tovaru a 

-       formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

7. Ak počas vytvárania objednávky v e-shope predávajúceho kupujúci nenájde výrobok, o ktorý má záujem alebo sa zvolený výrobok „nedá“ objednať, predávajúci vyzýva kupujúceho, aby napísal email na adresu predajna@acko.sk, obsahom ktorého bude zoznam výrobkov, ktoré chce kupujúci objednať a s jeho kontaktnými informáciami. Alternatívne môže kupujúci zatelefonovať na tel. č. +421 903 531 427.

8. Ak kupujúci neobdržal email uvedený v čl. III ods. 4 a ods. 5, predávajúci vyzýva kupujúceho, aby ho ohľadom tejto skutočnosti bezodkladne kontaktoval na tel. č. +421 903 531 427.

 

Článok IV.

Dojednania o kúpnej cene a náklady na doručenie

 

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, online platbou platobnou kartou alebo platbou na dobierku (v hotovosti alebo platobnou kartou). Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.

2. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4. Náklady na doručenie sú nasledujúce:

    a) Pri objednávke do 39€ je náklad na doručenie vo výške 5,00€ vrátane DPH.

    b) Pri objednávke nad 39€ je náklad na doručenie vo výške 0,00€.

    c) Pri osobnom odbere sa náklad na doručenie neúčtuje.

    d) Pri platbe na dobierku je náklad na spracovanie vo výške 1,00€.

5. Maximálna hmotnosť doručovanej zásielky je 30kg.

6. Predávajúci je platca DPH.

7. Kúpna cena sa uvádza vždy vrátane 20% DPH.

8. Kúpna cena nezahŕňa náklady na doručenie.

9. Náklady na doručenie nepokrývajú inštaláciu a vynesenie tovaru. Tieto služby predávajúci neposkytuje.

10. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť doručenie tovaru zdarma.

11. Osobný odber sa vykonáva na adrese: Textilná 19, Ružomberok 034 01.

  

Článok V.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

 

1.Objednávky dodáva predávajúci v najkratšom možnom čase, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, ak je objednaný tovar na sklade, obvykle je dodaný do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, ak objednaný tovar na sklade nie je a bol zadaný do výroby, obvykle je dodaný do 14 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy s tým, že pracovník zákazníckeho servisu našej spoločnosti Vás o tejto skutočnosti bude informovať do 24 hodín od prijatia objednávky.

V prípade, ak sa ukáže, že tovar, ktorý si kupujúci objednal, nie je na sklade a k jeho dodaniu by bolo nutné dať ho do výroby, kupujúci má právo stornovať svoju objednávku. Stornovanie objednávky kupujúci oznámi predávajúcemu zrozumiteľným spôsobom a vhodnou formou (telefonátom, emailom alebo osobne). Kupujúci nemôže stornovať svoju objednávku po tom, čo uzavrel kúpnu zmluvu s predávajúcim (v takom prípade môže odstúpiť od zmluvy).

Súčasne so stornovaním objednávky vráti predávajúci kupujúcemu všetky finančné plnenia, ktoré od kupujúceho získal a to rovnakou formou, akou ich získal, príp. podľa dohody.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúceho bude včas informovať o presnom čase dodania zakúpeného tovaru.

3. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej  primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar zaňho prevzala iná osoba. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na mieste určenom v kúpnej zmluve a skladné. V prípade opakujúceho sa (t. j. druhé neúspešné doručenie tovaru) neúspešného doručenia tovaru je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovaru prevziať. Kupujúcemu dôrazne odporúčame, aby v tomto prípade kontaktoval kupujúceho na tel. č. +421 903 531 427.

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

7. V každej zásielke je priložená faktúra (daňový doklad).

8. Spôsoby platieb: platba vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, platba na dobierku u prepravcu (v hotovosti alebo platobnou kartou), platba kartou.

9. Ak kupujúci neobdržal zásielku s objednaným tovarom ani po štyroch dňoch po doručení informácie o zaslaní tovaru, predávajúci vyzýva kupujúceho, aby ho ohľadom tejto skutočnosti bezodkladne kontaktoval na tel. č. +421 903 531 427.

 

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

1. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu prepravnou spoločnosťou.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok VII.

Reklamačný poriadok

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

2. Pre vybavovanie reklamácie platí tento reklamačný poriadok.

3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

4. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva.

5. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej iba „zákon č. 250/2007 Z. z.“) tak, že doručí tovar na adresu Textilná 19, Ružomberok 034 01, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, pričom ho doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe (napríklad dokladom o zaplatení). Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, sa začína dňom, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

a)     doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, a

b)    doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva.

6. Reklamačný formulár si môže spotrebiteľ stiahnuť na tomto mieste (hyperlink). Začiatok reklamačného konania sa označuje ako deň uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu Textilná 19, Ružomberok 034 01, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa kupujúci môže obrátiť na predávajúceho na tel. čísle +421 903 531 427, prípadne na e-mail obchod@acko.sk

7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.

8. V mieste určenom podľa bodu čl. VII bodu 7 týchto obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z.

9. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo vo forme listu, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplýva z § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej iba „Občiansky zákonník“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď. V prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

10. Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 pís. m) zákona č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo bez stanoviska určenej osoby (ďalej iba „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia tovaru nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať  tovar na odborné posúdenie tovaru. V prípade, ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením tovaru preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

11. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

12. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a)     ak kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil u predávajúceho,

b)    neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c)     uplynutím záručnej doby tovaru,

d)    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)     neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)     poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

g)    neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)     odovzdaním opraveného tovaru,

b)    výmenou tovaru,

c)     vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)     písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)     odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

14. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom emailu.

15. Záručná doba zakúpeného tovaru je 24 mesiacov za predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená iná (dlhšia) záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo v návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z nej musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

16. Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho opravy.

17. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na vymenený tovar, resp. jeho časť.

18. Ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)     odstránením vady, alebo

b)    predávajúci chybný tovar vymení.

19. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bezchybný, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

a)     výmenou tovaru za iný tovar,

b)    v prípade, že predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny, t. j. vystavením dobropisu na chybný tovar.

20. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené pri reklamácii.

21. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom kupujúci s rozhodnutím nesúhlasí, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a prípady, keď odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné

 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Taktiež je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. 

3. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej iba „zákon č. 102/2014 Z. z.“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo

b) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo

c) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobne zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu Textilná 19, Ružomberok 034 01. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na tomto mieste: (https://www.acko.sk/files/formular-na-odstupenie-od-zmluvy---acko.sk.pdf).

5. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom na adresu: Textilná 19, Ružomberok 034 01. Tovar smie byť použitý iba v takom rozsahu, v akom môže spotrebiteľ vyskúšať tovar v kamennom obchode a tovar nesmie byť poškodený.

6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynutie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. 

8. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa kupujúci nedohodne s predávajúcim na inom spôsobe platby, a ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9. Iný spôsob platby v zmysle čl. VIII bodu 7. môže mať za predpokladu dohody medzi kupujúcim a predávajúcim formu výmeny vráteného tovaru za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne podľa výberu kupujúceho.

10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok predtým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým doručenie kupujúci nepreukáže. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená až po doručení vráteného tovaru naspäť alebo po predložení dokladu o doručení tovaru.

11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s ním, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 

12. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie.

13. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru, ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy, alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby, alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel, ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb, alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

15. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento uhradený naspäť do 14 pracovných dní. V prípade zrušenia objednávky kontaktujte predávajúceho (kontaktné údaje sú uvedené v článku I. obchodných podmienok).

 

Článok IX.

Predaj výrobkov s atypickými rozmermi (predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa)

 

1. Predávajúci predáva aj výrobky s atypickými rozmermi, t. j. s takými rozmermi, ktoré nie sú uvedené v ponuke e-shopu www.acko.sk.  

2. Objednanie výrobku s atypickými rozmermi sa spravuje nasledujúcimi ustanoveniami:

a) objednať výrobok s atypickými rozmermi možno iba prostredníctvom emailu, zaslaného na adresu: predajna@acko.sk,

b) po doručení emailu predávajúci vypracuje kupujúcemu cenovú ponuku,

c) kupujúci písomne oznámi predávajúcemu, či s vypracovanou cenovou ponukou súhlasí,

d) kupujúci a predávajúci sa dohodli, že platba za tovar bude uskutočnená formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho a to pred výrobou objednaného tovaru,

e) kupujúci berie na vedomie, že dodacia lehota výrobku s atypickými rozmermi je orientačne 2-4 týždne (nie však viac ako 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku).

3. Kúpna zmluva v zmysle tohto článku je uzavretá dňom, kedy je doručený súhlas kupujúceho s cenovou ponukou predávajúcemu. 

4. Ostatné ustanovenia týchto zmluvných podmienok sa na kúpnu zmluvu v zmysle tohto článku aplikujú primerane.

 

Článok X.

Alternatívne riešenie sporov

 

1. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, na podklade zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v článku I. obchodných podmienok.

2. Alternatívne riešenie sporov je prístupné iba kupujúcemu – spotrebiteľovi. Hodnota sporu musí presahovať 20€. Hoci je alternatívne riešenie sporu striktne bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od navrhovateľa (spotrebiteľa) požadovať úhradu poplatku do výšky 5€ vrátane DPH. 

3. Cieľom alternatívneho riešenia sporu je dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení sporu. Dosiahnutá dohoda nebráni uplatňovaniu nárokov na súde.

4. Pokiaľ predajca na spotrebiteľovi žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, poprípade aj iné právnické osoby, zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Predávajúci má právo vybrať si subjekt, ktorý sa bude jeho návrhom zaoberať. Zoznam je prístupný tu (hyperlink: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

5. Návrh je možné podať v listinnej alebo elektronickej podobe alebo aj ústne do zápisnice. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uverejnilo vzor návrhu, ktorý je možné na tento účel použiť a je voľne dostupný tu (hyperlink: https://www.economy.gov.sk/uploads/files/7cbv11eK.pdf).

6. Spotrebiteľ je oprávnený využiť platformu riešenia sporov online a to v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ je oprávnený na tento účel využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 
  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 
  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 

         a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

         b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

         c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 

         d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

         e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

         f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 

         g) právo na prenosnosť osobných údajov,

         h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: názov spoločnosti ,meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

 

  

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Odoslaním objednávkového formuláru kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so znením týchto obchodných podmienok.

2. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 

3. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi, zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. iných právnych noriem platných na území Slovenskej republiky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Naše „cookies“ vám budú chutiť

Cookies slúžia na to, aby vaša návšteva na stránke Áčko bola príjemná skúsenosť. Vďaka nim si zapamätáme vaše preferencie a nebudeme vám ponúkať niečo o čo nemáte záujem. Využívajte našu stránku naplno a dajte nám súhlas s používaním cookies.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Späť do obchodu Objednať